نصب آسانسور در ساختمان های قدیمی

نصب آسانسور در ساختمان‌های قدیمی  وجود آسانسور, در هر ساختمانی که تعداد طبقات آن از 3 واحد بیشتر ‌شود از ضرورات لازم است، چون علاوه بر رضایت و راحتی ساکنین و استفاده کنندگان از ساختمان، بر کیفیت و ارزش مادی ساختمان افزوده ‌می‌شود و همچنین باعث…