ریل راهنما

یکی از اجزای مهم در سیستم آسانسور، ریل راهنما است. ریل راهنمای آسانسور وظیفه مشخص کردن مسیر حرکت کابین و وزنه تعادل و همچنین محدود کردن پیمایش را به صورت عمودی بر عهده دارد. اگر این قطعه دارای خمیدگی یا ناصافی باشد باعث می شود کابین در مسیر دچار لرزش شود که این حس ناامنی را در مسافرین به وجود می آورد.

ریل راهنما
ریل راهنما