تابلو فرمان

تابلو فرمان آسانسور یکی از قطعات الکتریکی مهم در آسانسور است. این قطعه در موتورخانه قرار می گیرد. تابلو فرمان دستورهای لازم از طریق مدار فرمان را به موتور می فرستد.

تابلو کنترل
تابلو کنترل